E premte, Tetor 24, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

Model 5 VETËDEKLARIM (Për verifikimin e gjendjes gjyqësore)

Model 5

 

 

VETËDEKLARIM
(Për verifikimin e gjendjes gjyqësore)


 

Mbiemër, emër
Atësia /amësia
Datëlindja
Vendlindja
Dokumenti i identifikimit
(Kopje bashkëngjitur deklarimit)


Të dhënat e vetëdeklarimit:

 

Deklaroj me vullnetin tim të lirë se jam: ? i/e padënuar. ? i/e dënuar


DEKLARUESI                                                              MARRËSI I VETËDEKLARIMIT

_____________________                                                  __________________________
Emër, mbiemër/firma                                                             Grada, emër, mbiemër /firma/ 

 

Autorizim
Deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe autorizoj kontrollin e vërtetësisë së tyre nga Policia e Shtetit.

___________________                                                                  ____________________
Nënshkrimi i deklaruesit                                                                          Data e nënshkrimit________________________________________________________________________

 

 

 

Shënim. Trajtimi i të dhënave personale në vijim të përdorimit të këtij autorizimi do të bëhet vetëm në përputhje me ligjin nr.8517, datë 22.7.1999 "Për mbrojtjen e të dhënave personale".
Deklarimi e rremë shkakton përgjegjësi penale sipas ligjit dhe passjell përjashtimin tuaj nga çdo procedurë e mëtejshme.

Login Form