FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:                         Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Adresa:                     Bulevardi “Bajram  Curri”, Tiranë.

Tel/Fax:                     04279212  /  04278919

E-mail:                      kreshnik.koka@asp.gov.al

bledian.muca@asp.gov.al

Adresa e Internetit:   www.asp.gov.al

Person kontakti:       Kreshnik Koka

Bledian Muça

 

  1. Lloji i procedurës:  “Procedurë e kufizuar”
  2. Numri i Referencës (nr. datë Urdhri i Prokurimit): Nr.51 datë 29.07.2021
  3. 3. Objekti  i kontratës: “Blerje pistoleta 9×19 mm”
  4. Fondi limit: 230,657,900 (dyqind e tridhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH
  5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, neni 36, pika 1:

a);

              b);

              c);

              ç);

             d); Kur komisioni i prokurimit publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjës “ç”, të pikës 3, të nenit 55, të këtij ligji

            

 Etj.  Në zbatim të vendimit Nr. 866/2021, datë 09.11.2021 të K.P.P-së.

  1. Informacione shtesë:

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi:  22.11.2021