HAPEN APLIKIMET PËR PRANIM NË FUNKSION TË VEÇANTË NË POLICINË E SHTETIT

Hapen aplikimet për pranim në funksionin e veçantë të Policisë “Shef sektori, në Sektorin e Serverave dhe të Aplikacioneve për Servera, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”.

Aplikimet fillojnë më datë 06.12.2019 dhe përfundojnë më datë 09.12.2019.

Aplikimet bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kriteret e pranimit në funksionin e veçantë “Shef Sektori, në Sektorin e  Serverave dhe tëAplikacioneve për Servera, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit” janë:

a.      Të jetë shtetas shqiptar;
b.      Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare apo të jetë larguar nga shërbimi civil.
c.      Të ketë përfunduar arsimin e lartë përkatës;
d.      Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
e.      Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
f.      Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
g.      Të ketë përvojë pune jo më pak se 7 vjet në strukturat e Teknologjisë së Informacionit;
h.      Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
i.      Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
j.      Të jetë pajisur me vërtetimin e besueshmërisë;
k.      Të plotësojë kriteret e tjera të veçanta.

Kritere të veçanta:

1.      Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”ose studime të integruara në Informatike/TIK, apo ekuivalente me to;
2.      Të zotërojë minimalisht diploma të nivelit “Master Profesional” në Informatike/TIK apo ekuivalente me to;
3.      Të kenë njohuri të gjuhës angleze;
4.      Të kenë njohuri rreth administrimit të infrastrukturës, sistemeve të IT-së të një institucioni, planifikimit strategjik të IT-së, hartimit të planeve operacionale, alokimit të burimeve sipas projekteve/detyrave, koordinimit të stafit IT-së, dizenjim, implementim dhe kontroll të zbatimit të procedurave;
5.      Të ketë eksperiencë pune në administrimin e serverave, sistemeve operative Ëindoës, Linux, Solaris, si dhe platformat e virtualizimit VMëare dhe Hyper-V;
6.      Të ketë eksperience pune në sistemet e inteligjencës analitike si data analytics apo I2;
7.      Të jetë i pajisur me certifikatë sigurie të nivelit “Tepër sekret”ose të mos ketë pengesa ligjore për t’u pajisur;
8.      Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizative;

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

a.      Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
b.      Fotokopje të kartës së identitetit;
c.      Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit, trajnimeve përkatëse;
d.      Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
e.      Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
f.      Certifikatë familjare;
g.      Vërtetim nga gjykata;
h.      Vërtetim nga prokuroria;
i.      Raport mjeko-ligjor;
j.      Fotokopje e librezës së punës;
k.      Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike;

Punonjësi në funksionin e veçantë “Shef sektori, në Sektorin e Serverave dhe të Aplikacioneve për Servera, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, kryen këto detyra specifike:

1.  Kryen studimin, projektimin, organizimin e punës për standardizimin e teknologjive të reja të rrjetit dhe sistemeve informatike, si dhe mirëmbajtjen e teknologjisë në përdorim të Policisë së Shtetit;
2.  Planifikon dhe menaxhon infrastrukturën për serverat, në të cilat postohen bazat e të dhënave shtetërore, si dhe të gjitha aplikacionet e Policisë së Shtetit;
3.  Asiston Drejtorin e Drejtorisë se Teknologjisë së Informacionit në çështjet dhe projektet që lidhen me zbatimin e programeve, politikave e procedurave në fushën e teknologjisë dhe informacionit si dhe me orientimet për drejtimet e zhvillimit te Policisë se Shtetit me teknologji të reja, për juridiksionin që mbulon;
4.  Është përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të sigurisë sipas rregullores së rrjetit të DTI-së;
5.  Siguron mirëadministrimin e zonave të sigurisë së klasit I (sallat e serverëve, pajisje komunikimi).
6.  Siguron mirëadministrimin e sistemeve që trajtojnë informacion të klasifikuar, konfidencial, sekret apo tepër sekret.
7.  Auditon aktivitetin e përdoruesve në sistemet e Policisë së Shtetit.
8.  Harton dokumentacionin dhe specifikimet teknike të TI për planifikimin dhe implementimin e ri apo rinovimin e infrastrukturave TI.

Në përfundim të procesit të verifikimit paraprak, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, të hartojë listën emërore të aplikantëve që plotësojnë kriteret për pranimin në funksionin e veçantë të policisë, “Shef  sektori, në Sektorin e  Serverave dhe të Aplikacioneve për Servera, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, si dhe të njoftojë aplikantët 7 ditë para datës së konkurrimit.

Procesi i konkurrimit përfshin:

a. Jetëshkrimi i aplikantit;
Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 10 pikë);

  1. Testi me shkrim,
    Kontrollin e njohurive të aplikantit në fushën e Teknologjisë së Informacionit (vlerësohet me 60 pikë). Aplikanti që nuk arrin të marrë 40 pikë në testin me shkrim nuk i nënshtrohet vlerësimit në intervistën me gojë dhe ndërpret procesin e vlerësimit;
  2. Intervista me gojë,
    Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperience pune në menaxhimin dhe koordinimin  e projekteve në fushën e Teknologjisë së Informacionit si dhe motivimin personal (vlerësohet me 30 pikë).Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 60% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.Testi me shkrim të zhvillohet më datë 16.12.2019, në ambientet e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Formulari i aplikimit https://we.tl/t-iuHriDqvWG