HAPEN APLIKIMET PËR PRANIM NË NJË FUNKSION NDIHMËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË POLICISË SË SHTETIT

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit njofton:

Hapen aplikimet për pranim në një funksion ndihmës në Policinë e Shtetit, në pozicionin Inspektor, ekspert, në Sektorin e Ekzaminimeve Kompjuterike dhe Audio/ Video, në Institutin e Policisë Shkencore -punonjës administrativ-klasa-III-b.

Aplikimet fillojnë më datë 20.06.2022 dhe përfundojnë më datë 25.06.2022.

Aplikimet dhe dorëzimi i dokumentacionit, të bëhet në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kriteret e pranimit në pozicionin, Inspektor, ekspert, në Sektorin e Ekzaminimeve Kompjuterike dhe Audio/ Video, në Institutin e Policisë Shkencore, janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare, apo të jetë larguar nga shërbimi civil;
 3. Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose profesional;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 8. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
 9. Të jetë pajisur me vërtetimin e besueshmërisë;
 10. Të plotësojë kriteret e tjera të veçanta.

 Kritere të veçanta:

Kritere të veçanta që duhet të plotësojë aplikanti për pozicionin, Inspektor, ekspert, në Sektorin e Ekzaminimeve Kompjuterike dhe Audio/ Video, në Institutin e Policisë Shkencore:

 • Të ketë arsim të lartë, niveli “Master Shkencor” në Shkenca të Informatikës, Shkenca Elektronike dhe Teknologji Informacioni;
 • Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
 • Njohuri dhe aftësi  të mira kompjuterike të demonstruara si dhe në lidhje me teknikat dhe metodikat që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike;
 • Njohuri mbi procedurat standarde të punës në fushën e veprimtarisë kompjuterike dhe akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Institutit të Policisë Shkencore në përgjithësi;
 • Aftësi për të identifikuar dhe vlerësuar nevojat për ndryshim dhe përmirësim të metodikave që zbatohen në fushën kompjuterike;
 • Aftësi për të punuar në grup lidhur me përgatitjen e produkteve të veprimtarisë kompjuterike;
 • Aftësi për të prezantuar qartë e profesionalisht produktet dhe idetë e tij profesionale;
 • Të jetë i specializuar në fushën e ekspertimit kompjuterik si dhe të jetë i liçensuar nga kompanitë prodhuese të programeve dhe pajisjeve ekzaminuese që përdor sektori për kryerjen e ekspertimeve kompjuterike.

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
 2. Fotokopje të kartës së identitetit;
 3. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit të noterizuara, trajnimeve përkatëse;
 4. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
 5. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
 6. Certifikatë familjare;
 7. Vërtetim nga gjykata;
 8. Vërtetim nga prokuroria;
 9. Raport mjeko-ligjor;
 10. Fotokopje e librezës së punës;
 11. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Punonjësi në pozicionin, Inspektor, ekspert, në Sektorin e Ekzaminimeve Kompjuterike dhe Audio/ Video, në Institutin e Policisë Shkencore, kryen këto detyra specifike:

 1. Asiston shefin e Sektorin e Ekzaminimeve Kompjuterike dhe Audio/Video ne lidhje me kryerjen e ekspertimeve Kompjuterike dhe Audio/Video .
 2. Kryen ekspertime kompjuterike dhe Audio/Video.
 3. Merr pjesë në këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe në veprimet e rëndësishme kriminalistike ku përfshihen prova dixhitale, kur kërkohet ndihmë nga strukturat e policisë gjyqësore, prokurorisë apo laboratorët rajonal të Policisë Shkencore.
 4. Kryen detyra administrative dhe teknike në të gjitha aspektet e veprimtarisë së ekspertimit kompjuterik;
 5. Identifikon nevojat për përmirësimin dhe përditësimin e metodikave që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike dhe kurrikulës së trajnimit të ekspertëve kriminalist dhe policisë gjyqësore në fushën e provave dixhitale;
 6. Kryen në mënyrë aktive studime dhe hulumtime kriminalistike, në lidhje me çështjet  e ekspertimit kompjuterik, zbatimit të metodikave dhe rishikimit e përmirësimit  të vazhdueshëm të tyre;
 7. Ndjek në mënyrë periodike trajnime të vazhdueshme për mbajtjen koherente të njohurive të tij  me zhvillimet teknologjike dhe metodat e reja ekzaminuese si dhe merr masa për  njohjen me çdo material si udhëzues,  manuale, botime, etj, të ofruara nga kompanitë prodhuese të programeve dhe pajisjeve ekzaminuese kompjuterike.
 8. Paraqitet në Gjykatë për interpretim konkluzionesh.

Procesi i konkurrimit përfshin:

 1. Jetëshkrimi i aplikantit:

Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e aftësive në lidhje me teknikat dhe metodikat që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 40 pikë);

 1. Intervista:

Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperiencë pune në lidhje me teknikat dhe metodikat që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike, si dhe motivimin personal (vlerësohet me 60 pikë).

Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 70% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.

Intervista të zhvillohet më datë 01.07.2022, në ambientet e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në orën 10:00.

Formulari: https://wetransfer.com/downloads/f2f1882cbdef69bca801ae842a0faaac20220618140519/d7f88c14ff58b629fb352def48b5668920220618140545/d4cf77