HAPET APLIKIMI PËR PRANIM NË NJË FUNKSION NDIHMËS NË DREJTORINË E ANTITERRORIT, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË POLICISË SË SHTETIT

Hapet aplikimi për pranim në funksionin ndihmës në Policisë së Shtetit, kujdestar – magazinier (për armatimin dhe të tjera), në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (punonjës administrativ-klasa-VI).

Aplikimet fillojnë më datë 17.09.2021 dhe përfundojnë më datë 20.09.2021.

Aplikimet bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kriteret e pranimit në funksionin ndihmës, Kujdestar – magazinier (për armatimin dhe të tjera), në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare, apo të jetë larguar nga shërbimi civil.”
 3. Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose profesional;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 8. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
 9. Të jetë pajisur me vërtetimin e besueshmërisë;
 10. Të plotësojë kriteret e tjera të veçanta.

Kritere të veçanta:

Kritere të veçanta që duhet të plotësojë aplikanti për funksionin e veçantë kujdestar – magazinier (për armatimin dhe të tjera), në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit janë si më poshtë:

 • Të ketë arsimin e mesëm ose arsimin profesional.
 • Të ketë njohuri dhe aftësi të mira kompjuterike.
 1. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
 2. Të ketë aftësi të punës në grup dhe aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi.

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
 2. Fotokopje të kartës së identitetit;
 3. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit të noterizuara, trajnimeve përkatëse;
 4. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
 5. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
 6. Certifikatë familjare;
 7. Vërtetim nga gjykata;
 8. Vërtetim nga prokuroria;
 9. Raport mjeko-ligjor;
 10. Fotokopje e librezës së punës;
 11. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Punonjësi në pozicionin kujdestar – magazinier (për armatimin dhe të tjera), në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, kryen këto detyra specifike:

 1. Asiston shefin e Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në lidhje me verifikimin dhe marrjen e materialeve, pajisjeve TI., armatimin etj.
 2. Kryen të gjitha procedurat që lidhen me hyrje-daljet e bazës materiale, si dhe plotëson dokumentacionin në kohë.
 3. Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga eprorët e tij, sipas akteve ligjore dhe nënligjore

Procesi i konkurrimit përfshin:

 1. Jetëshkrimi i aplikantit:

Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e aftësive në lidhje me teknikat dhe metodikat që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 40 pikë);

 1.  Intervista:

Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperiencë pune në lidhje me teknikat dhe metodikat që zbatohen në fushën e kryerjes së ekspertimeve kompjuterike, si dhe motivimin personal (vlerësohet me 60 pikë).

Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 70% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.