UDHËZIME PËR TESTIN ME SHKRIM

UDHËZIME PËR TESTIN ME SHKRIM
1.    Ky test përbëhet prej 100 pyetje dhe çdo pyetje vlerësohet me 1 pikë.
2.    Koha e testimit është 2 orë. Do të njoftoheni për kohën e mbetur, një herë në 30 minutat e fundit dhe një njoftim tjetër kur të kenë mbetur 5 minuta. Është e rëndësishme që ti përgjigjeni të gjitha pyetjeve brenda kohës së caktuar.
3.    Për t’ju përgjigjur pyetjeve duhet të përdorni vetëm LAPSIN.
4.    Shkruani Emrin dhe Mbiemrin në krahun e majtë të faqes së parë të testit.
5.    Kontrolloni KODIN tuaj personal të cilin duhet ta plotësoni tek seksioni ID NUMBER të fletës SCANTRON në katër kutitë e fundit dhe duke nxirë numrat në kolonat përkatëse vertikalisht.
6.    Tek seksioni LAST NAME  FIRST NAME shënoni mbiemrin tuaj, një kuti bosh pastaj emrin dhe më pas filloni të mbushin (nxini) me laps gërmat përkatëse sipas kolonës vertikalisht për çdo shkronjë.
7.    Në kutinë që shënon TEST FORM mbushni atë shkronjë që i korrespondon shkronjës së VARIANTIT të testit që gjendet në anën e djathtë të faqes së parë të testit.
8.    Duhet të mbushni mirë me laps të gjithë rrethin që keni zgjedhur. Në rast se nuk mbushen mirë përgjigja juaj mund të mos lexohet nga lexuesi optik (skaneri).
9.    KUJDES!!! Mosplotësimi i saktë i KODIT, MBIEMER EMER dhe VARIANTIT të testit vlerësohet me 0 zero pikë.
10.    Pyetjet kanë 4 (A,B,C,D) ose 2 (A,B) alternativa. Përgjigjen tuaj duhet ta plotësoni në fletën SCANTRON në seksionin SCORE SHEET. Çdo numër pyetje e testit i korrespondon numri i pyetjes ne fletën SCANTRON.
11.    Mos bëni asnjë shenjë tjetër në fletën SCANTRON.
12.    Gjatë kohës së zhvillimit të testit nuk ju lejohen përdorimi i celularëve, makinave llogaritëse apo materialeve të tjera. Gjithashtu ndalohet komunikimi me kandidatët e tjerë. Shkelja e këtyre rregullave ju përjashton automatikisht nga procesi i konkurrimit duke ju skualifikuar.
13.    Nëse keni pyetje ngrini dorën dhe prisni derisa mbikëqyrësi që ndodhet në mjedisin  testimit t’ju përgjigjet.
14.    Të gjitha materialet (materiali i testit, fleta SCANTRON, shënimet, lapsat dhe materiale të tjera që ju jepen gjatë testimit) duhet të dorëzohen pas përfundimit të testit. Nga mjedisi ku zhvillohet testimi nuk mund të merret asgjë me vete.

Testi përmban:
30 pyetje – Gjuhë/letërsi
10 pyetje – Matematikë
10 pyetje – Shkenca
20 pyetje – Histori/Gjeografi (e Shqipërisë)
30 pyetje – Shkenca Shoqërore

Arkiva

Gusht 2019
He Ma Me En Pr Sh Di
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1