NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:                         Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Adresa :                     Bulevardi “Bajram  Curri”, Tiranë.

Tel/Fax:                     04279212  /  04278919

E-mail:                      kreshnik.koka@asp.gov.al

                                  bledian.muca@asp.gov.al

Adresa e Internetit:   www.asp.gov.al

Person kontakti:        Kreshnik Koka

                                  Bledian Muça

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion I pavarur
X
Njësi  e qeverisjes vendore Tjetër

 

1.3       Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i publikimit së procedurës/lotit (nr datë Urdhri i Prokurimit): Nr.30, datë 11.05.2022.

2.2Lloji i “Kontratave për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

 

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X

2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik                

Me disa operatorë ekonomikë             

Të gjitha kushtet janë të përcaktuaraPo   Jo 

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

 
         

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (një) operator ekonomik(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6    

 

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

 

2.8       Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

 1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 16,771,400 (gjashtëmbëdhjetë milion e  shtatëqind e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind) lekë pa
 2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi është ________
 3. Burimi i Financimit: “Buxheti i Shtetit”
 4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje fishekë 5.56×45 mm dhe vaj armësh”

 1. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
  Nga lidhja e kontratës deri më 25.12.2022

2.9.1.Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 
Ose duke filluar nga     // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më             // (dd/mm/vvvv)

 

2.10     Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Qendra e Furnizimit Materialo Teknike, Mullet, Tiranë.

 

2.11     Ndarja në LOTE:

Po Jo X

 Nëse po,

 

2.12     Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit iloteve)

1_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

 

2.13     Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): S’ka

 

2.14 Zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm (nëse aplikohet):

 

2.14.1. Do të aplikohet zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm, që do të ftohen:

Po Jo X

 

2.14.2 Nëse do të aplikohet kriteri për zvogëlimin e numrit të kandidatëve:

 1. Të specifikohet numri : __________________
 2. Të specifikohen kriteret dhe rregullat që do të zbatohen për zvogëlimin e numrit të kandidatëve:_______________________________

 

2.15     Do të pranohen variantet:

Po Jo X
       

2.15.1Do të pranohet nënkontraktimi:

Po Jo X

Nëse do të lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: ____

Autoriteti kontraktor do t’i bëjë pagesat drejtëpërdrejte nënkontraktorit:

Po Jo X

Shënime të tjera

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

 

2.17. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

 

3.1       Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 12.

3.2 Sigurimi i Ofertës.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, sipas Shtojcës 6.  Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 335,428 (treqind e tridhjetë e pesë mijë e katërqind e njëzetë e tetë) Lekë.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1   ______ Lekë

Loti 2   ______ Lekë

 

Seksioni 4 Procedura

 

4.1       Lloji i procedurës: Procedurë e Kufizuar

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anulluar:

 1. a) Numri i referencës (datë i urdhërit te prokurimit) të procedurës së prokurimit të anulluar _____________________________________________________________________________
 2. b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________

c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________

Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore:

Faza 1Parakualifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve:

Faza e parë (para kualifikimi) ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve, përpara dërgimit të ftesës për ofertë nga AK-ja. Para kualifikimi i ofertuesve është një proces i ndryshëm nga procedura e vlerësimit të ofertave, e cila përqendrohet në çmimin dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Procesi i para kualifikimit do të bëhet duke u përqendruar në vlerësimin e përvojës dhe aftësinë e kandidatëve për të zbatuar në mënyrë të kënaqshme kontratën konkrete. Qëllimi kryesor i para kualifikimit është përzgjedhja e atyre kontraktorëve /furnitorëve, kualifikimet dhe përvoja e të cilëve minimizon rrezikun e mosekzekutimit, sipas projektit/kontratës së propozuar.

Autoriteti kontraktor fton jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre, përveç rasteve kur numri i ofertuesve që kanë shprehur interes është më i ulët se minimumi i kërkuar.

1.1 Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve në Fazën e Parë.

Faza 2 – Ftesa për Ofertë dhe vleresimi: Autoriteti Kontraktor do të dërgojë një ftesë për ofertë tek Kandidatët të cilët kanë plotësuar kërkesat për para-kualifikim duke i ftuar të dorëzojnë ofertat sipas përcaktimeve në DT dhe të specifikimeve të përcaktuara në ftesën për ofertë. Ofertat do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor për të përcaktuar ofertën, fituese.

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

 1. A) çmimi më i ulët X

Ose

B)oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë

etj.  pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3       Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 10/06/2022(dd/mm/vvvv)   Ora:12:00

Vendi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Sektori i Prokurimeve, me adresë:  Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë.

 

4.4       Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

 

4.5       Gjuha(-ët) për hartimin e kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht
Tjetër _______________

 

 

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1       Dokumenta me pagesë (në rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor):

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

 

5.2       Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

 

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

 • Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.

 • Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

 

Shënim: Dokumentat e tenderit do ti vihen në dispozicion çdo operatori ekonomik të interesuar me anë të paraqitjes së një kërkese me shkrim pranë: Sektorit të Prokurimeve në DPPSH, me adresë: Bulveardi “Bajram Curri”, Tiranë, ose në adresat e postës elektronike:  kreshnik.koka@asp.gov.al dhe bledian.muca@asp.gov.al.

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi:  16/05/2022