Përfundoi në të gjitha DVP-të, instruktazhi i punonjësve të policisë që janë të angazhuar në ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe ka nisur shpërndarja e tyre për në zonat e caktuara me shërbim

Përfundoi në të gjitha DVP-të instruktazhi i punonjësve të policisë që janë të angazhuar në ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe ka nisur shpërndarja e tyre për në zonat e caktuara me shërbim .
Në zbatim të detyrave të përcaktuara në programin e punës të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit “Mbi garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë periudhës zgjedhore, në zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë, datë 25 Prill 2021, nga Drejtoritë Vendore të Policisë si dhe Komisariateve në varësi të tyre, janë marrë e po zbatohen të gjitha masat e duhura sipas procedurave standarte.
✅ Secili punonjës policie është trajnuar si dhe është pajisur me librin e xhepit kujtesë dhe me dokumentin identifikues sipas numrit kodik të punonjësve që do të angazhohen me shërbime gjatë procesit zgjedhor.
✅ Janë ngritur grupet e drejtimit në Komisariate dhe Grupet e Koordinimit në çdo DVP që do raportojnë në grupin e drejtimit dhe koordinimt në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor si dhe menaxhimin e çdo lloj situate bazuar në planin e veçantë të masave “Për menaxhimin policor të situatave të papritura gjatë procesit zgjedhor”.
✅ Në çdo DVP dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit është ngritur një grup pune i cili do raportojë në hartën digitale masat e marra për ruajtjen e objekteve zgjedhore duke pasqyruar për çdo qendër votimi, numrat e telefonit, të punonjësve të policisë me përgjegjësit e tyre. Kjo me qëllim që të kemi një komunikim real për çdo rast që punonjësit e policisë me shërbim do të kenë nevojë, t’i jepen orientime të shpejta që zgjidhjet të jenë vetëm në bazë dhe në zbatim të ligjit.
✅ Të gjitha objektet zgjedhore janë të mbuluara me punonjës Policie dhe marrja në ruajtje e tyre fillon në momentin e mbërritjes së materialeve zgjedhore.
Policia e Shtetit ka marrë të gjitha masat për krijimin e kushteve që qytetarët të votojnë të lirë dhe të qetë.