Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave pubike apo ushtrimin e funksioneve të AP